Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Avena Nordic Grain Oy (0989948-9) Berner Oy (0107011-5)
Sörnäistenkatu 1 A, 00580 Helsinki Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 10 402 02 +358 20 791 00

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jani Kielenniva Filippa Savolainen
Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
tietosuoja@avena.fi tietosuoja@berner.fi

3 Rekisteri

Viljelijän Avena Bernerin asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on:

 • Asiakaspalvelu sekä asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
 • Tilausten käsittely ja tuotteiden toimittaminen
 • Tuotteiden valmistus ja kehittäminen
 • Tuoteturvallisuuden ja laadun varmistaminen
 • Asiakasviestintä ml. uutiskirjeet ja markkinointiviestintä

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pääosin yrityksiin liittyviä tietoa, mutta rekisteri sisältää myös henkilötietoja yritysten yhteyshenkilöiden osalta.

Sisältää tai voi sisältää:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Y-tunnus
 • Puhelinnumero
 • Auton rekisterinumero (tarvittaessa)
 • Viljelytiedot
 • Sopimus- ja asiakkuushistoria
 • Pankkiyhteystieto
 • Asiointikieli
 • Rekisterinpitäjän palvelujen käyttöä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaustiedot)
 • Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset /-kiellot
 • Muut asiakkuuteen ja asiakassuhteiden hoitamiseen liittyvät tiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suostumukseen perustuen käyttäjiltä itseltään. Lisäksi rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi tietoa voidaan hankkia kaupallisilta toimijoilta ja muista julkisista tietolähteistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Viljelijän Avena Berner voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei kuitenkaan säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Salasanoja ei luovuteta missään tilanteessa kenellekään.

Henkilötietoja luovutetaan käsiteltäväksi kolmansille osapuolille IT- ja markkinointipalveluiden tuottamisen osana. Tietoja luovutetaan myös rekisterin pitäjien konserniyhtiöille palveluiden tuottamiseksi. Tietoja luovuttaessa varmistetaan kolmannen osapuolen soveltuvuus henkilötietojen käsittelijäksi ja varmistetaan sopimuksellisesti, että tietoja käytetään ja säilytetään tietoturvallisesti ja tietoturvavaatimusten mukaisesti.

Tietoja saatetaan myös luovuttaa viranomaisille kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vaatimilla tavoilla.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja käsitellään pääasiassa EU:n sisällä, mutta niitä luovutetaan käsiteltäväksi tiettyjen palveluiden tuottamisen osana myös EU:n ulkopuolelle.

Kun tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle, niin niitä siirretään vain maahan, jossa Euroopan Komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä ja vain niille kumppaneille joiden kanssa tietosuojan ja tietoturvan taso taataan sopimuksellisesti.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojaus varmistetaan erinäisillä hallinnollisilla ja teknisillä tietoturvakontrolleilla. Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja pääsy rajataan vain vaadittaville henkilöille käyttövaltuushallinnan prosessien avulla. Henkilötietoja käsitellään vain tarvittaessa ja niiden käyttötarkoituksen vaatimalla tavalla.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja saada itselleen rekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterissä olevan tiedon käyttäminen markkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi itse tehdä tämän seuraamalla markkinointiviestien yhteydessä mainittuja ohjeita tai ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä kohdassa kaksi mainittuihin osoitteisiin

Rekisteröity voi tehdä tietosuojaa tai henkilötietojen käsittelyä koskevan valituksen valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

11 Tietosuojaselosteen päivittäminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Päivitykset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

12 Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain asiakassuhteen elinkaaren mukaisesti tai lain määräämien velvollisuuden täyttämiseksi.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Hävitämme poistettavat henkilötiedot tietoturvallisesti joko poistamalla tai muuttamalla ne nimettömiksi (ns. anonymisointi).